آکومولاتور

وظیفه ی اصلی آکومولاتور هیدرولیک، انباشتن سیال تحت فشار و برگشت آن به هنگام نیاز است. چون آکومولاتور حاوی یک سیال تحت فشار است، به عنوان یک مخزن فشار عمل کرده و باید برای ماکزیمم فشار کاری طبق قوانین و مقررات تست در نیرو در کشوری که قرار است نصب صورت گیرد، سایز بندی شود.
برای جبران حجم و انباشت انرژی، سیال توسط یک وزن یا یک فنر، یک گاز متراکم شده پیش بارگذاری می شود.در ییشتر سیستم های هیدرولیک که از آکومولاتورهای گازی استفاده می کنند، یک جزء جداکننده بین گاز و سیال وجود دارد. بسته به نوع جزء جداکننده، سه نوع آکومولاتور تیوبی، پیستونی و دیافراگمی داریم.

آکومولاتورهای با جزء جداکننده، شامل یک ناحیه ی سیتل، یک ناحیه ی گازی و یک جزء جداکننده می باشند. ناحیه ی سیال در ارتباط با مدار است. با افزایش فشار، حجم معینی از سیال وارد آکومولاتور شده و گاز را متراکم می کند.

در سیستم های هیدرولیک، از آکومولاتورهای زیر همراه با یک جزء جداکننده استفاده می شود :
  • آکومولاتورهای تیوبی
  • آکومولاتورهای پیستونی
  • آکومولاتورهای دیافراگمی

آکومولاتور در سیستم هیدرولیک وسیله ی ذخیره انرژی می باشد. با ورود روغن به مخزن آکومولاتور، به واسطه ی تراکم پذیری گازها انرژی پتانسیل ذخیره می شود؛ سپس با کاهش فشار سیستم، گاز فشرده شده موجب راندن روغن به بیرون از مخزن آکومولاتور می گردد.

 

null

آکومولاتور

وظیفه ی اصلی آکومولاتور هیدرولیک، انباشتن سیال تحت فشار و برگشت آن به هنگام نیاز است. چون آکومولاتور حاوی یک سیال تحت فشار است، به عنوان یک مخزن فشار عمل کرده و باید برای ماکزیمم فشار کاری طبق قوانین و مقررات تست در نیرو در کشوری که قرار است نصب صورت گیرد، سایز بندی شود.
برای جبران حجم و انباشت انرژی، سیال توسط یک وزن یا یک فنر، یک گاز متراکم شده پیش بارگذاری می شود.در ییشتر سیستم های هیدرولیک که از آکومولاتورهای گازی استفاده می کنند، یک جزء جداکننده بین گاز و سیال وجود دارد. بسته به نوع جزء جداکننده، سه نوع آکومولاتور تیوبی، پیستونی و دیافراگمی داریم.

آکومولاتورهای با جزء جداکننده، شامل یک ناحیه ی سیتل، یک ناحیه ی گازی و یک جزء جداکننده می باشند. ناحیه ی سیال در ارتباط با مدار است. با افزایش فشار، حجم معینی از سیال وارد آکومولاتور شده و گاز را متراکم می کند.

در سیستم های هیدرولیک، از آکومولاتورهای زیر همراه با یک جزء جداکننده استفاده می شود :

  • آکومولاتورهای تیوبی
  • آکومولاتورهای پیستونی
  • آکومولاتورهای دیافراگمی

آکومولاتور در سیستم هیدرولیک وسیله ی ذخیره انرژی می باشد. با ورود روغن به مخزن آکومولاتور، به واسطه ی تراکم پذیری گازها انرژی پتانسیل ذخیره می شود؛ سپس با کاهش فشار سیستم، گاز فشرده شده موجب راندن روغن به بیرون از مخزن آکومولاتور می گردد.