پمپ سانتریفیوژی

پمپ سانتریفیوژی نوع دیگری از پمپ های هیدرولیکی مورد استفاده در صنعت محسوب می شود که اساس کار آنها تبدیل انرژی مکانیکی به انرزی جنبشی سیال می باشد.
در زبان فارسی اصطلاحاً همان پمپ های گریز از مرکز نیز نامیده می شوند.
از پمپ سانتریفیوژی معمولاً در آبیاری ها استفاده می کنند. مکان هایی که نیاز به تأمین آب اضطراری دارند، از پمپ سانریفیوژ بهره می گیرند؛ در نتیجه کاربرد زیادی در پمپ های آبی دارند.
پمپ سانریفیوژ با توجه به پره ها و هیدروموتوری که دارد، کار می کند و همانطور که از نامش پیداست مایع ورودی به مرکز خود را به بیرون هدایت می کند. این مایع بخاطر انرژی چرخشی ای که توسط هیدروموتور بوجود می آید، به بیرون هدایت می شود. در ابتدا مایع به مرکز پمپ سانتریفیوژ هدایت می شود و در اینجا هیدروموتور پروانه را می چرخاند و همین چرخش سبب می شود تا مایع خروج کند.

 

null

پمپ سانتریفیوژی

پمپ سانتریفیوژی نوع دیگری از پمپ های هیدرولیکی مورد استفاده در صنعت محسوب می شود که اساس کار آنها تبدیل انرژی مکانیکی به انرزی جنبشی سیال می باشد.
در زبان فارسی اصطلاحاً همان پمپ های گریز از مرکز نیز نامیده می شوند.
از پمپ سانتریفیوژی معمولاً در آبیاری ها استفاده می کنند. مکان هایی که نیاز به تأمین آب اضطراری دارند، از پمپ سانریفیوژ بهره می گیرند؛ در نتیجه کاربرد زیادی در پمپ های آبی دارند.
پمپ سانریفیوژ با توجه به پره ها و هیدروموتوری که دارد، کار می کند و همانطور که از نامش پیداست مایع ورودی به مرکز خود را به بیرون هدایت می کند. این مایع بخاطر انرژی چرخشی ای که توسط هیدروموتور بوجود می آید، به بیرون هدایت می شود. در ابتدا مایع به مرکز پمپ سانتریفیوژ هدایت می شود و در اینجا هیدروموتور پروانه را می چرخاند و همین چرخش سبب می شود تا مایع خروج کند.