فیلتر خط برگشت

این نوع فیلتر در مسیر روغن برگشتی به مخزن قرار گرفته و تمامی روغن تخلیه شده به مخزن را فیلتر می کند. دارای شیر بای پس و نشانگر میزان گرفتگی روزنه ها می باشد.

درصورت گرفتگی، روزنه های فیلتر روغن از مسیر بای پس تخلیه می شود. فیلتر هیدرولیکی دارای انواع مختلف برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده است که فیلتر خط برگشت یکی از آنها می باشد.

فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش از برندهای : STAUFF ، HYDAC ، REXROTH و EATON می باشند.

 

 

null

فیلتر خط برگشت

این نوع فیلتر در مسیر روغن برگشتی به مخزن قرار گرفته و تمامی روغن تخلیه شده به مخزن را فیلتر می کند. دارای شیر بای پس و نشانگر میزان گرفتگی روزنه ها می باشد.

درصورت گرفتگی، روزنه های فیلتر روغن از مسیر بای پس تخلیه می شود. فیلتر هیدرولیکی دارای انواع مختلف برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده است که فیلتر خط برگشت یکی از آنها می باشد.

فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش از برندهای : STAUFF ، HYDAC ، REXROTH و EATON می باشند.