پمپ پیستونی شعاعی

در این پمپ ها، پیستون ها به صورت شعاعی در یک بلوک سیلندر چیده شده و به صورت عمود بر خط میانی شفت حرکت می کنند. این پمپ دو نوع اصلی دارد :

 • از پیستون های استوانه ای بهره می برد
 • از پیستون های کروی استفاده می کند

با چرخش بلوک، نیروی گریز از مرکز باعث می شود که پیستون ها سطح داخلی رینگ واکنشی را دنبال کنند که نسبت به خط مرکز بلوک سیلندر آفست دارد. با حرکت رفت و برگشتی پیستون ها در سوراخ ها، باز و بسته شدن پورت ها اجازه می دهد تا هنگام عقب رفتن، سیال را به داخل کشیده و هنگام نزدیک شدن عمل تخلیه انجام شود.
این شرکت توانایی تأمین پمپ های برندهای معتبر دنیا را دارد.

برندهای قابل تأمین :

 • Rexroth
 • Parker
 • Vickers
 • Danfoss
 • Moog
 • Suco
 • Yuci-yuken

 

null

پمپ پیستونی شعاعی

در این پمپ ها، پیستون ها به صورت شعاعی در یک بلوک سیلندر چیده شده و به صورت عمود بر خط میانی شفت حرکت می کنند. این پمپ دو نوع اصلی دارد :

 • از پیستون‌های استوانه‌ای بهره میبرد
 • از پیستون‌های کروی استفاده می کند

با چرخش بلوک، نیروی گریز از مرکز باعث می شود که پیستون ها سطح داخلی رینگ واکنشی را دنبال کنند که نسبت به خط مرکز بلوک سیلندر آفست دارد. با حرکت رفت و برگشتی پیستون ها در سوراخ ها، باز و بسته شدن پورت ها اجازه می دهد تا هنگام عقب رفتن، سیال را به داخل کشیده و هنگام نزدیک شدن عمل تخلیه انجام شود.
این شرکت توانایی تأمین پمپ های برندهای معتبر دنیا را دارد.

برندهای قابل تأمین :

 • Rexroth
 • Parker
 • Vickers
 • Danfoss
 • Moog
 • Suco
 • Yuci-yuken