لوازم جانبی

فیلتر هیدرولیکی مانند سایر محصولات هیدرولیکی از بخش ها و لوازم جانبی مختلفی تشکیل شده اند که به هنگام خرابی و یا فرسودگی براحتی قابل تعویض می باشند. از همین رو شرکت الکترو محرکه پارسیان در این زمینه نیز توانایی تأمین هرگونه لوازم جانبی محصولات هیدرولیکی به خصوص فیلتر هیدرولیکی را دارا می باشد.

نوعی فیلتر وجود دارد به نام فیلتر های مقوایی که معمولاً برای فیلتر روغن و فیلتر هوا استفاده می گردند. بر روی سطح این مقوا تعداد بسیار زیادی روزنه قرار دارد که سیال “هوا یا روغن یا آب” از داخل آنها عبور می کند.

زمانیکه فیلتر کثیف شود، این روزنه ها کوچکتر می شوند؛ در نتیجه سیال می بایست با سرعت بیشتری از میان این روزنه ها عبور نماید، چون سطح مقطع عبور جریان سیال کم شده است. کم شدن سطح مقطع، سبب افزایش سرعت و افزایش سرعت، باعث افزایش افت فشار سیال خواهد شد.

زمانیکه بر اثر گرفتگی و کثیف شدن فیلتر چنین افتی افزایش یابد به دلیل کم شدن فشار هوا بعد از فیلتر، دچار ناقص سوختن گازوئیل در موتور خواهیم شد؛ بنابراین دود خارج شده از اگزوز سیاه رنگ خواهد شد و زمانیکه فشار داخل و خارج فیلتر اختلاف زیادی با هم داشته باشند فیلتر دچار ترکیدگی خواهد شد.

لوازم جانبی

فیلتر هیدرولیکی مانند سایر محصولات هیدرولیکی از بخش ها و لوازم جانبی مختلفی تشکیل شده اند که به هنگام خرابی و یا فرسودگی براحتی قابل تعویض می باشند. از همین رو شرکت الکترو محرکه پارسیان در این زمینه نیز توانایی تأمین هرگونه لوازم جانبی محصولات هیدرولیکی به خصوص فیلتر هیدرولیکی را دارا می باشد.

نوعی فیلتر وجود دارد به نام فیلتر های مقوایی که معمولاً برای فیلتر روغن و فیلتر هوا استفاده می گردند. بر روی سطح این مقوا تعداد بسیار زیادی روزنه قرار دارد که سیال “هوا یا روغن یا آب” از داخل آنها عبور می کند.

زمانیکه فیلتر کثیف شود، این روزنه ها کوچکتر می شوند؛ در نتیجه سیال می بایست با سرعت بیشتری از میان این روزنه ها عبور نماید، چون سطح مقطع عبور جریان سیال کم شده است. کم شدن سطح مقطع، سبب افزایش سرعت و افزایش سرعت، باعث افزایش افت فشار سیال خواهد شد.

زمانیکه بر اثر گرفتگی و کثیف شدن فیلتر چنین افتی افزایش یابد به دلیل کم شدن فشار هوا بعد از فیلتر، دچار ناقص سوختن گازوئیل در موتور خواهیم شد؛ بنابراین دود خارج شده از اگزوز سیاه رنگ خواهد شد و زمانیکه فشار داخل و خارج فیلتر اختلاف زیادی با هم داشته باشند فیلتر دچار ترکیدگی خواهد شد.