موتورهای هیدرولیکی

در موتورهای هيدروليك عملگرهايی که همواره دوران می کنند، هیدروموتور می باشند و هنگام دوران بار چرخشی، برای ایجاد گشتاور مورد نیاز موتورهای هیدرولیکی یا هیدروموتورها استفاده می شوند.

عملگرها به سه نوع زیر تقسیم می شوند :

  • عملگر پره ای
  • عملگر دنده ای
  • عملگر پیستونی

 

null

محصولات مرتبط

موتورهای هیدرولیکی

در موتورهای هيدروليك عملگرهايی که همواره دوران می کنند، هیدروموتور می باشند و هنگام دوران بار چرخشی، برای ایجاد گشتاور مورد نیاز موتورهای هیدرولیکی یا هیدروموتورها استفاده می شوند.

عملگرها به سه نوع زیر تقسیم می شوند :

  • عملگر پره ای
  • عملگر دنده ای
  • عملگر پیستونی

 

محصولات مرتبط