چک ولو

شیر چک ولو از دیگر شیر های هیدرولیکی می باشد. به شیر چک ولو، شیرهای یک طرفه و یا خودکار نیز گفته می شود. شیر های چک ولو معمولاً در سیستم هیدرولیکی از بازگشت سیال جلوگیری می کنند.
معمولاً بخش کوچکی از جریان از طریق قرقره (اسپول) شیرهای کنترل جهت نشت می کند. در مواقعی که نیاز به توقف سیلندر زیر بار وجود دارد، می توان از نوع خاصی از چک ولو استفاده نمود. این نوع شیر یکطرفه، شیر یکطرفه با خط فرمان (Pilot operated check valve) نام دارد.

 

 

null

چک ولو

شیر چک ولو از دیگر شیر های هیدرولیکی می باشد. به شیر چک ولو، شیرهای یک طرفه و یا خودکار نیز گفته می شود. شیر های چک ولو معمولاً در سیستم هیدرولیکی از بازگشت سیال جلوگیری می کنند.
معمولاً بخش کوچکی از جریان از طریق قرقره (اسپول) شیرهای کنترل جهت نشت می کند. در مواقعی که نیاز به توقف سیلندر زیر بار وجود دارد، می توان از نوع خاصی از چک ولو استفاده نمود. این نوع شیر یکطرفه، شیر یکطرفه با خط فرمان (Pilot operated check valve) نام دارد.