شیر کنترل جریان

شیرهای کنترل جریان (دِبی) هیدرولیکی (فلو کنترل) در اثر کنترل و تعیین دبی جریان عبوری سرعت هیدرولیک را کنترل و نیز تعیین می نماید. این نوع شیرهای هیدرولیکی می توانند دبی را در یک و یا دو جهت کنترل نمایند. زمانیکه کنترل دبی تنها در یک جهت مد نظر باشد، از فلوکنترل های دو راهی استفاده می شود.

لازم بذکر است که هر چه دبی عبوری را کمتر کنیم در واقع گلویی ایجاد شده سطح مقطع کمتری داشته و این باعث افت فشار خواهد شد که در این حالت دبی اضافی از رلیف تخلیه خواهد گردید.

شیر کنترل دبی هیدرولیکی یکی از اجزای مهم و اساسی سیستم هیدرولیک است و از گروه شیر هیدرولیک می باشد.

 

 

null

شیر کنترل جریان

شیرهای کنترل جریان (دِبی) هیدرولیکی (فلو کنترل) در اثر کنترل و تعیین دبی جریان عبوری سرعت هیدرولیک را کنترل و نیز تعیین می نماید. این نوع شیرهای هیدرولیکی می توانند دبی را در یک و یا دو جهت کنترل نمایند. زمانیکه کنترل دبی تنها در یک جهت مد نظر باشد، از فلوکنترل های دو راهی استفاده می شود.

لازم بذکر است که هر چه دبی عبوری را کمتر کنیم در واقع گلویی ایجاد شده سطح مقطع کمتری داشته و این باعث افت فشار خواهد شد که در این حالت دبی اضافی از رلیف تخلیه خواهد گردید.

شیر کنترل دبی هیدرولیکی یکی از اجزای مهم و اساسی سیستم هیدرولیک است و از گروه شیر هیدرولیک می باشد.