سیلندر پنوماتیکی

سیلندر های پنوماتیکی عوامل اصلی کار در سیستم پنوماتیک هستند و به علت فرم بخصوص ساختمان داخلیشان، نیروی هوای فشرده را به نیروی مکانیکی تبدیل می کنند. به همین دلیل به آنها اعضای کار پنوماتیکی می گویند.

سیلندر های پنوماتیکی به دو دسته تقسیم می شوند :
  • سیلندر های خطی (با حرکت رفت و برگشت شفت)
  • سیلندر های دورانی (حرکت دورانی شفت)

 

null

محصولات مرتبط

سیلندر پنوماتیکی

سیلندر های پنوماتیکی عوامل اصلی کار در سیستم پنوماتیک هستند و به علت فرم بخصوص ساختمان داخلیشان، نیروی هوای فشرده را به نیروی مکانیکی تبدیل می کنند. به همین دلیل به آنها اعضای کار پنوماتیکی می گویند.

سیلندر های پنوماتیکی به دو دسته تقسیم می شوند :
  • سیلندر های خطی (با حرکت رفت و برگشت شفت)
  • سیلندر های دورانی (حرکت دورانی شفت)

 

محصولات مرتبط