شیر کنترل سروو

شیرهای سروو هیدرولیکی جریان روغن را در پاسخ به یک سیگنال ورودی الکتریکی اندازه گیری کرده و یا موقعیت یا سرعت یا فشار و یا نیرو را در بسیاری از انواع ماشین ها یا تجهیزات کنترل می کنند. سروو ولوهای هیدرولیکی وسیله های کنترل مدار بسته ای هستند که می توانند طراحی یک طبقه، دو طبقه و یا سه طبقه داشته باشند.

سروو ولو یک شیر برقی است که دائما تحت فرمان بوده و با توجه به واکنشی که می گیرد، فشار و موقعیت مکانی و دبی یا سرعت دستگاه مورد نظر را تحت کنترل دارد.

تکنولوژی این نوع شیرها با توجه به سرعت و دقت بالاتر، مزایای بیشتری دارد.

 

 

null

شیر کنترل سروو

شیرهای سروو هیدرولیکی جریان روغن را در پاسخ به یک سیگنال ورودی الکتریکی اندازه گیری کرده و یا موقعیت یا سرعت یا فشار و یا نیرو را در بسیاری از انواع ماشین ها یا تجهیزات کنترل می کنند. سروو ولوهای هیدرولیکی وسیله های کنترل مدار بسته ای هستند که می توانند طراحی یک طبقه، دو طبقه و یا سه طبقه داشته باشند.

سروو ولو یک شیر برقی است که دائما تحت فرمان بوده و با توجه به واکنشی که می گیرد، فشار و موقعیت مکانی و دبی یا سرعت دستگاه مورد نظر را تحت کنترل دارد.

تکنولوژی این نوع شیرها با توجه به سرعت و دقت بالاتر، مزایای بیشتری دارد.