پمپ دنده ای داخلی (ماه و ستاره)

پمپ دنده ای داخلی که با نام ماه و ستاره نیز شناخته می شود، از یک چرخ دنده ی متحرک خارجی که درون یک حلقه قرار گرفته، ساخته شده است. با گردش چرخ دنده ها، بدلیل دور شدن دندانه ها از همدیگر، مکش ایجاد شده و سیال به واسطه ی فشار هوا به درون پمپ دنده ای هیدرولیکی رانده می شود.
در پمپ های دنده ای داخلی از یک دنده ی داخلی و یک دنده ی خارجی استفاده شده است. این پمپ ها بیشتر به منظور روغن کاری و تغذیه در فشار های کمتر از psi 1000 استفاده می شود ولی در انواع چند مرحله ای دسترسی به محدوده ی فشاری در حدود 4000 psi نیز امکان پذیر است.

کاهش بازدهی در اثر سایش در پمپ های دنده ای داخلی بیشتر از پمپ های دنده ای خارجی است. این نوع پمپ ها به سرعت و فشار ورودی کمی نیاز دارند.

 

 

null

پمپ دنده ای داخلی

پمپ دنده ای داخلی که با نام ماه و ستاره نیز شناخته می شود، از یک چرخ دنده ی متحرک خارجی که درون یک حلقه قرار گرفته، ساخته شده است. با گردش چرخ دنده ها، بدلیل دور شدن دندانه ها از همدیگر، مکش ایجاد شده و سیال به واسطه ی فشار هوا به درون پمپ دنده ای هیدرولیکی رانده می شود.
در پمپ های دنده ای داخلی از یک دنده ی داخلی و یک دنده ی خارجی استفاده شده است. این پمپ ها بیشتر به منظور روغن کاری و تغذیه در فشار های کمتر از psi 1000 استفاده می شود ولی در انواع چند مرحله ای دسترسی به محدوده ی فشاری در حدود 4000 psi نیز امکان پذیر است.

کاهش بازدهی در اثر سایش در پمپ های دنده ای داخلی بیشتر از پمپ های دنده ای خارجی است. این نوع پمپ ها به سرعت و فشار ورودی کمی نیاز دارند.