شیر پروپرشنال

شیر پروپرشنال هیدرولیکی از خانواده شیر هیدرولیک می باشد. کار اصلی این نوع شیرهای هیدرولیک، کنترل کردن شرایط سیستم هیدرولیکی است و به راحتی می تواند دِبی و یا روغن هیدرولیک را بررسی و کنترل نماید.

نوع پیشرفته شیر پروپرشنال هیدرولیک همان شیرهای سروو می باشند.

 

 

null

شیر پروپرشنال

شیر پروپرشنال هیدرولیکی از خانواده شیر هیدرولیک می باشد. کار اصلی این نوع شیرهای هیدرولیک، کنترل کردن شرایط سیستم هیدرولیکی است و به راحتی می تواند دِبی و یا روغن هیدرولیک را بررسی و کنترل نماید.

نوع پیشرفته شیر پروپرشنال هیدرولیک همان شیرهای سروو می باشند.