شیر کنترل فشار

شیرهای کنترل فشار وسیله ای در سیستم های هیدرولیک می باشند که توسط آنها می توان فشار سیستم را تعیین، محدود و یا کاهش داد و بطور کلی فشار سیستم تحت تأثیر آنها قرار می گیرد. این نوع شیرها سیستم را در برابر تغییرات ناگهانی فشار حفاظت می کند.

این تغییرات ناخواسته فشار، ممکن است در اثر کاهش میزان دبی یا افزایش ناخواسته آن بخاطر باز و بسته شدن شیرها بوجود آید. شیرهای فشارشکن، کاهنده فشار، توالی، تخلیه فشار، ترمزی و خنثی کننده، فشار تدریجی و ثابت را در سیستم های هیدرولیکی کنترل می کنند. تغییرات ناگهانی می تواند افزایش آنی در فشار را تا 4 برابر فشار طبیعی در سیستم ایجاد نموده و به همین دلیل است که کاربرد وسایل کنترل فشار در هر مدار هیدرولیکی ضروری می باشد.

از قطعات هیدرولیکی نظیر جاذب های ارتعاشی برای یکنواخت کردن فشار و یا خفه کردن شوک های حاصل در سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود.

 

 

null

شیر کنترل فشار

شیرهای کنترل فشار وسیله ای در سیستم های هیدرولیک می باشند که توسط آنها می توان فشار سیستم را تعیین، محدود و یا کاهش داد و بطور کلی فشار سیستم تحت تأثیر آنها قرار می گیرد. این نوع شیرها سیستم را در برابر تغییرات ناگهانی فشار حفاظت می کند.

این تغییرات ناخواسته فشار، ممکن است در اثر کاهش میزان دبی یا افزایش ناخواسته آن بخاطر باز و بسته شدن شیرها بوجود آید. شیرهای فشارشکن، کاهنده فشار، توالی، تخلیه فشار، ترمزی و خنثی کننده، فشار تدریجی و ثابت را در سیستم های هیدرولیکی کنترل می کنند. تغییرات ناگهانی می تواند افزایش آنی در فشار را تا 4 برابر فشار طبیعی در سیستم ایجاد نموده و به همین دلیل است که کاربرد وسایل کنترل فشار در هر مدار هیدرولیکی ضروری می باشد.

از قطعات هیدرولیکی نظیر جاذب های ارتعاشی برای یکنواخت کردن فشار و یا خفه کردن شوک های حاصل در سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود.