شیر کنترل جهت

شیر کنترل جهت هیدرولیکی یکی از اجزای مهم و اساسی سیستم هیدرولیک است. شیر کنترل جهت شامل شیرهای اسپولی و نشستی می باشد. در تمامی سیستم ها این شیر هیدرولیک وجود دارد و وظیفه ی آن هدایت جریان به جهت مدنظر می باشد.

این شیر هیدرولیک عموماً از یک اسپول یا سیت در داخل یک بدنه ساخته می شود و می تواند دارای کنترل مکانیکی یا برقی باشد. در ﺳﯿﺴﺘم های ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرند.

 

null

شیر کنترل جهت

شیر کنترل جهت هیدرولیکی یکی از اجزای مهم و اساسی سیستم هیدرولیک است. شیر کنترل جهت شامل شیرهای اسپولی و نشستی می باشد. در تمامی سیستم ها این شیر هیدرولیک وجود دارد و وظیفه ی آن هدایت جریان به جهت مدنظر می باشد.

این شیر هیدرولیک عموماً از یک اسپول یا سیت در داخل یک بدنه ساخته می شود و می تواند دارای کنترل مکانیکی یا برقی باشد. در ﺳﯿﺴﺘم های ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرند.