اصفهان.چهارباغ عباسی.کوچه سپاهان.بن بست گل مریم.مجتمع مریم.طبقه دوم.واحد3 1265 224 313 98+ & 1158 224 313 98+ emparsian1@gmail.com شنبه-چهارشنبه : 8صبح - 5بعد ازظهر

شیرآلات هیدرولیکی

شیرهای هیدرولیکی در یک سیستم بطور کلی وظیفه کنترل فشار، کنترل جریان وهدایت جریان انتقالی را بعهده دارند و یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزای سیستم هیدرولیک به شمارمیروند و آنها را میتوان به سه گروه اصلی شیرهای راه دهنده و شیرهای کنترل فشار و شیرهای کنترل جریان تقسیم نمود.با شیرهای هیدرولیک میتوان مسیر حرکت سیال را تغییر داد (شیرهای دایرکشنال یا کنترل جهت)، دبی سیستم را کنترل کرد(شیرهای کنترل دبی یا فلو کنترل)، فشارسیستم هیدرولیکی را کنترل کرد( رلیف ولو یا کنترل فشار).اینها برجسته ترین وظایفی است که یک شیر هیدرولیکی می تواند انجام دهد.

دسته بندی انواع شیرآلات

Image
شیرهای مسدود کننده در سیستم های هیدرولیکی برای مسدود کردن روغن در یکجهت و اجازه عبور کامل آن در جهت دیگر بکار میروند.شیرهای مسدود کننده از نوع شیرهای سوپاپ دار هستند و بنابراین نشتی روغنندارند. یک ساچمه یا سوپاپ برای مسدود کردن مسیر جریان بکار میرود.
Image
استارت، استپ و جهت جریان سیال تحت فشار توسط شیرهای راه دهنده انجاممیگیرد. و بنابراین این شیرها جهت حرکت و توقف یک دستگاه هیدرولیکی (سیلندریا موتورهیدرولیکی) را تعیین میکند. این شیرها برحسب تعداد مسیر عبور جریانسیال و همچنین تعداد حالاتی که شیر درآن حالات عمل می کند مشخص میشوند.
Image
شیرهای کنترل فشار برای تغییر فشار در یک مدار یا قسمتی از مدار به کار میروند.
این شیرها به سه دسته تقسیم می شوند:
1 . شیرهای اطمینان
2 . شیرهای مرحله ای(شیرهای شارژ آکومولاتور)
3 . شیرهای کاهش فشار
این شیرها ممکن است با پیلوت یا به صورت مستقیم کنترل شوند.
Image
شیرهای کنترل جریان با تغییر دبی، باعث تغییر سرعت میشوند. بنابراین کنترل
بصورت پیوسته و ریز به ریز امکان پذیر است.
شیرهای کنترل جریان به چهار دسته تقسیم می شوند:
1 . تأثیرپذیر از فشار ویسکوزیته
2 . تأثیرپذیر از فشار مستقل از ویسکوزیته
3 . تأثیرپذیر از ویسکوزیته مستقل از فشار
4 . مستقل از فشار و مستقل از ویسکوزیته
Image
سیستم های پیچیده کنترل مرحله ای دستگاه ها مثل تند کردن، حرکت دادن و کندکردن با استفاده از شیرهای تناسبی راه دهنده عملی می گردد.یک واحد جهت حرکت و سرعت را تعیین می کند.جریان خروجی با ورودی الکتریکیمناسب است.واحدهای سرو کارهای مشخص و همانندی را انجام می دهند.با شیرهای تناسبی نیز مانند شیرهای سرو می توان عملیات را کنترل و مدارهیدرولیکی را تنظیم نمود.
Image
شیرهای سروو هیدرولیکی شیرهای هیدرولیکی هستند که جریان روغن را در پاسخبه یک سیگنال ورودی الکتریکی اندازه گیری کرده و یا موقعیت یا سرعت یا فشار یانیرو در بسیاری از انواع ماشین ها یا تجهیزات را کنترل می کند. سروو ولوهایهیدرولیکی وسیله های کنترل مدار بسته ای هستند که میتوانند طراحی یک طبقه،دو طبقه و یا سه طبقه داشته باشند.سروو ولو یک شیر برقی است که دائما تحت فرمان بوده و با توجه به فیدبکی که میگیرد، فشار و موقعیت مکانی و دبی یا سرعت دستگاه مورد نظر را تحت کنترل دارد.تکنولوژی این نوع شیرها با توجه به سرعت و دقت بالاتر، مزایای بیشتری دارد.